Team

Su Yi

Founder & Managing Partner

Zhou Juan

Co Founder & IR Principal

Xiu Wei

Co Founder and Overseas Business Principal

Gong Lin

Managing Director

Che·Bulage

Managing Director

Chen Zhen

Non-Executive Directo

Luo Da

Adviser

Xu Lining

Finance Manager